Aktualizácia 01. 01. 2015
späť na hlavnú stránku
English version
© Daniel Ozdínov

   Minerály Slovenska
   Typové minerály Slovenska
  
Rekordy minerálov Slovenska         
  
Mineralogické štítky                        

  
Kultové minerály                             
  
Minerály SR v elektrónovom mikroskope
  
Fotografie mineralogických lokalít
  
Moja zbierka                                 
   Linky
     
Mineralogické časopisy a knihy

  
   Mineralogické databázy a softvéry
  
   Múzeá a zbierky s minerálmi
     
Mineralogické kluby

     
Súkromné mineralogické stránky
     
Meteoritika (meteority, tektity...)  
     
Mineralogické pomôcky
  
Novinky

  
Kontakt
  
Predajné výstavy minerálov
 

 

Citácia: Ozdín D., 2009-2015: Minerály Slovenska. www.ozdinminerals.com

Index výskytu na Slovensku:

    1. RARITNÝ              1 - 2 lokality
   2. VZÁCNY
                3 - 6 lokalít
   3. ZRIEDKAVÝ
         7 - 15 lokalít
   4. HOJNÝ               
  15 - 50 lokalít
   5. VEĽMI HOJNÝ 
  > 50 lokalít

Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku:

 1. SPOĽAHLIVO IDENTIFIKOVANÝ - väčšinou kombinácia najmenej 2 najvýznamnejších analytických metód (rtg difrakcia a elektrónová mikroanalýza)

2. ČIASTOČNE INDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou analyzovaný, ale na spoľahlivé vylúčenie ďalších možných fáz ešte chýbajú ďalšie analýzy

3. NEDOSTATOČNE IDENTIFIKOVANÝ - minerál väčšinou identifikovaný len vizuálne, často veľmi pochybný alebo vymyslený

 

© 2009-2015 Daniel Ozdín´s mineralogical website. 

Všetky práva vyhradené. Všetky súčasti tejto webstránky je možné kopírovať len so súhlasom autora alebo po uvedení citácie.

Minerály Slovenska

A  B  C  D  E  F  G  H  CH  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Farmakolit, farmakosiderit, fayalit, ferberit, ferimolybdit, ferisymplezit, fero-axinit, ferocolumbit, ferotapiolit, fibroferit, fichtelit, flogopit, florencit-(Ce), fluórapatit, fluorit, foitit, forsterit, freibergit, freieslebenit, friedrichit, fülöppit.
Farmakosiderit         KFe3+4(AsO4)3(OH)4·6-7H2O         kub.
Index výskytu na Slovensku: 2                                                                                       Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: 2 lokality: 1. baňa Carharrack, Consolidated Mines, Gwennap - St Day Area,  2. baňa Tincroft, Carn Brea Mine, Pool, Illogan, obidve Camborne - Redruth - St. Day District,  Cornwall, Anglicko, Veľká Británia (Hausmann, 1813)
Najstarší opis z územia Slovenska: Nová Baňa (Krenner, 1874)
Lokality na Slovensku (5) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Banská Štiavnica (3), Ľubietová - Svätodušná (1), Nová Baňa (1), Špania Dolina (2), Vyšná Boca - Rovienky (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: 5 mm (Nová Baňa; Szakáll et al., 2002)

Farmakosiderit z Novej Bane; šírka výrezu ~ 15 mm (Foto D. Ozdín)

Farmakosiderit z Novej Bane; šírka výrezu ~ 18 mm (Foto D. Ozdín)

 
Poznámky: Zmienka v literatúre o náleze farmakosideritu v Banskej Štiavnici (Tóth, 1882) sa vzťahuje na neďalekú Novú Baňu.
Literatúra

Hausmann J. F. L., 1813: Handbuch der Mineralogie 3 volumes, Göttingen, 1065 (as Pharmakosiderit).

Koděra M., Andrusovová-Vlčeková G., Belešová O., Briatková D., Dávidová Š., Fejdiová V., Hurai V., Chovan M., Nelišerová E., Ženiš P., 1986-1990: Topografická mineralógia Slovenska. I-III. Veda, Bratislava, 1592 s.

Krenner., 1874: Földtany Közlöny, 4, 38-40.

Szakáll S., Udubasa G., Ďuďa R., Kvasnytsya V., Koszowska E., Novák M., 2002: Minerals of the Carpathians. Granit, Praha, 479 s.

Tóth M., 1882: Magyarország ásványai különös tekintettel termőhelyeik megállapítására. Budapest, 509 s.
Späť na začiatok stránky

Ferisymplezit         Fe3+3(AsO4)2(OH)3·5H2O         amorf.

Index výskytu na Slovensku: 1                                                                                       Stupeň identifikácie minerálu na Slovensku: 1
Typová lokalita: Hudson Bay, Timiskaming district, Cobalt, Ontario, Kanada (Walker & Pearsons, 1924)
Najstarší opis z územia Slovenska: Vyšná Boca (Ozdín & Chovan, 1999)
Lokality na Slovensku (1) a stupeň identifikácie (v zátvorke): Vyšná Boca - Rovienky (1)
Veľkosť: makroskopický
Najväčší kryštál z územia Slovenska: - (je amorfný)

 

Nátekovitý agregát ferisymplezitu z Vyšnej Boce; šírka výrezu ~ 5 mm (Foto D. Ozdín)

 

 
Poznámky: Identifikovaný bol na základe EDS spektra a práškovej rtg analýzy, ktorá poukázala na jeho amorfnosť.
Literatúra

Ozdín D. & Chovan M., 1999: New mineralogical and paragenetic knowledge about siderite veins in the vicinity of Vyšná Boca, Nízke Tatry Mts. Slovak GeologicalMagazine, 5, 4, 255-271.

Walker T. L. & Parsons A. L., 1924: Contr. Can. Min. University of Toronto, Geology Series, 17, 13-17.

Späť na začiatok stránky